31-12-12

Rveillon St Sylvestre Bussy Saint Georges Click  1 - 2

29-12-12

Soire masque chez Mai & Philippe Click

18-12-12

Naissance de Do Evan Click

08-12-12

Nhậu lẩu d tại nh anh chị Hội & Lin Click

24-11-12

Mariage de Quang Cng & Lin H Click

04-11-12

Annversaire de mariage de Thanh & Hong Click

22-09-12

Mariage de Batrice & Nicolas Click

01-09-12

Mariage de Alex & Lydie Click
08-07-12 Anh chị Ph & Ngoan -USA- Click
24-06-12 Anh chị Jean & Ngọc Lan Onephandara Click

20-05-12

Lễ Đại Thọ Cụ B Nguyễn Thị Nhạn (B Khai) Click

21-04-12

Mariage de Tuấn Dũng & Thanh Thy Click