Đi chơi Tết...Hát nghêu ngao ở vườn 555

    Đứng : Hiển(dcd)_Sơn_Đoan

Ngồi : Dũng_Thái_Hoa_Ngh́u(dcd)