Kỷ niệm Sr Hường - USA 2003

25/09/03 Welcome Cha Linh và Sr Hường tại Philadelphia
05/10/03 Welcome Sr Hường San Jose - Potluck nhà Tú  và Ngọc Lan
11/10/03 Sr Hường xuống Santa Ana
17/10/03 Sr Hường qua Houston
22/10/03 Bye Bye Sr Hường - Sayonara USA ! 

Vưn 555

Vưn 555

6 cô San Francisco

Cây hng nhà Viêng

Chef Bếp Viêng

Girls GG5

Hoa và Bo

Jardin exotique

Piscine nhà Viêng

Sr Hưng Vưn nhà Lan

Sr Hưng, MLan, Viêng, Liu

Sr Hưng nhà Lan

Sr Hưng và anh ch Viêng

Sr Hưng và anh Huy

Tuyết, XL, Vân, Mai

Tư Sacto