31-12-11 Saint Sylvestre - Restaurant Như - Torcy Click
27-11-11 Anh chị Vn & Duy Click
25-09-11 Anh chị Quang & n Click
04-09-11 Restaurant Như - Torcy Click

20-08-11

Mariage de Qu Bảo & Thu Hương Click

06-08-11

Mariage de Tsa & Huyền Click
10-07-11 Gala de fin d'anne 2010-2011 Click
12-06-11 Họp bạn Karaoke Club MLV Click
02-06-11 Barbecue Club MLV Click
25-05-11 Anh chị Phụng & Bảy Click
29-06-11 Restaurant Như - Torcy Click
29-04-11 Restaurant Như - Torcy Click 1 - 2
21-04-11 Restaurant Như - Torcy Click
16-01-11 Anh chị Khương & Bu Click